يكشنبه 12 آذر 1402   18:47:14
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1841343
تعداد بازديد از سايت: 126930074
تعداد بازديد زيرپورتال: 1841343
اين زيرپورتال امروز: 176
در امروز: 18908
اين صفحه امروز: 176
شنبه 22 اسفند 1388 معرفي معاونت
نام: احمد
نام خانوادگي : ديلمي
مرتبه علمي : دانشيار
سمت :
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه قم
نشاني : قم – بلوارالغدير، دانشگاه قم، سازمان مرکزي، طبقه دوم، ضلع غربي ، معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي
شماره تلفن محل کار: 32103442 - 025
 

تحصيل و محل اخذ مدارک تحصيلي دانشگاهي
دکتراي تخصصي حقوق خصوصي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 1388.
کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376.
کارشناسي حقوق دانشگاه تهران، 1372
سطوح حوزوي :1361 تا 1367
خارج فقه و اصول، فلسفه و عرفان در حوزة علمية قم از سال 1368 تا کنون

جوايز 
  • لوح تقدير و جايزه ي سومين همايش کتاب برگزيده حوزه علميه قم در سال 1379 جهت تاليف کتاب «اخلاق اسلامي».
  • لوح تقدير و جايزه پنجمين همايش کتاب برگزيده حوزه علميه قم در سال 1382 جهت تاليف کتاب « مباني حقوقي - کلامي نظام سياسي در اسلام».
  • لوح تقدير و جايزة پژوهشگر برتر سال 1387دانشگاه قم.
  • لوح تقدير و جايزة پژوهشگر برتر سال 1391 دانشگاه قم.
  • لوح تقدير و جايزة استاد برتر سال 1392 دانشگاه قم.

سوابق اجرايي :
  • مدير کل امور پژوهشي دانشگاه قم، از سال 1379 تا 1383
  • رئيس مرکز پژوهشي حقوق اسلامي دانشگاه قم، از سال 1390 تا کنون
  • رئيس پرديس خودگران و آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه قم، از 7/3/1393 تا کنون
  • معاونت آموزشي دانشگاه از 01/07/1393 تا کنون
 

سوابق تدريس :

مواد درسي
قواعد فقه، اصول فقه ، فقه ، حقوق مدني ، حقوق مسئوليت مدني ، حقوق تجارت ، مباني فلسفه، تاريخ تفکر اجتماعي در اسلام، منطق، اخلاق اسلامي، معارف اسلامي، نظام سياسي در اسلام، نظام حقوقي اسلام، ادبيات عربي .
محل تدريس
حوزه علميه قم،دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه قم و...

آثار منتشره :

الف: کتابها
1. «طبيعت و حکمت (پژوهشي در برهان نظم)»، چاپ اول ، قم: معاونت امور اساتيد دروس معارف اسلامي 1376.
2. «اخلاق اسلامي»،ويراست اول 1379و ويراست دوم ، چاپ چهل و دوم ، قم، دفتر نشر معارف،1384.
3. «مقدمه اي بر مباني حقوقي - کلامي نظام سياسي در اسلام»، چاپ اول، تهران: دفتر نشر معارف ، 1381 .
4. «بايسته هاي تفسير قوانين (بررسي منطق استنباط در حقوق و فقه)»، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه قم، 1382.
5. «مرور زمان (بررسي فقي و حقوقي)»، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميه قم ، 1384 .
6. «حسن نيت در مسئوليت مدني»، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، 1389.
ب: مقالات
مقالات منتشر شده در مجلات علمي
7. «ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه» ، مجله ي حکومت اسلامي ،.قم ، شماره 9، پاييز 1377، صص 81 ـ93. 
8. «مشارکت سياسي در اسلام و غرب» ، مجله انديشه ي حوزه ، مشهد ، شماره 16، بهار 1378، صص 90 - 116.
9. «مطالعه تطبيقي ارث زن» ، مجله علمي - پژوهشي نامه ي مفيد ، دانشگاه مفيد ، قم بهار 1381 ، صص 116 - 95.
10.«مباني و ساختار اخلاق اسلامي»، انديشه نامه ي امام علي (ع) ، ج 4 ، قم ، .چاپ اول ، 1381، ص 99 ـ 160.
11. « تأملي نو در مشروعيت مرور زمان مدني» مجله علمي- پژوهشي مطالعات اسلامي ، دانشکده الهيات دانشگاه مشهد، شماره 71 ، بهار 1385 ، صص83 – 116 .
12. «کپي رايت و حقوق مرتبط، از برن تا تريپس» ، مجله فقه ، دفتر تبليقات حوزه علميه قم ، شماره 49 ، پاييز 1385 ، صص163-197.
13. «شخصيت و عملکرد عمر بن عبدالعزيز و ديدگاه امام باقر(ع) در بارة او»، فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم(ع)، قم، شماره 31، پاييز 1386، صص45-70.
14. «سوء استفاده از حق رياست شوهر در منع اشتغال همسر»، ( با همکاري خانم منيره خدادپور) فصلنامه علمي- پ‍‍ژوهشي مطالعات زنان، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء، شماره 17، پاييز 1387، صص111- 126.
15. «سوء استفاده از حق طلاق و راهکارهاي قانوني مقابله با آن»، ( با همکاري خانم منيره خدادپور) فصلنامه علمي- پ‍‍ژوهشي خانواده پژوهي، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 17، بهار 1388، صص 73 – 92. 
16. «حق در فقه و حقوق»، دانشنامه جهان اسلام ، بنياد دايره المعارف اسلامي، ج13، تهران، 1388، صص 593 – 597.
17. «حسن نيت»، دانشنامه جهان اسلام ، بنياد دايره المعارف اسلامي، ج13، تهران، 1388، صص361-363.
18. «نظريه عمومي حق از ديدگاه فقيهان اماميه»، مجله علمي – پژوهشي انجمن معارف اسلامي ايران، شماره 23، تابستان 1389.
19. مفهوم و مؤلفه هاي حسن نيت در حقوق مسئوليت مدني، فصلنامه حقوقي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، (علمي پژوهشي)دورة 4، شمارة 8، اسفند 1389.
20. نقش حسن نيت در کاهش مسئوليت مدني، (در نوبت انتشار در مجلة علمي پژوهشي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران).
21. اخلاق جنسي ، دانشنامه فاطمي (س)، (پذيرفته شده جهت چاپ).
22. قرائت هاي مختلف از مسئوليت تضامني، ارائه شده جهت انتشار در مجلة علمي پژوهشي دانشگاه تبريز.
23. الزامات تعميمي و تحديدي اخلاقي بودن حقوق بشر؛ فصلنامة علمي پژوهشي پژوهشهاي اخلاقي؛ سال اول، شماره سوم، بهار 1390.
24. معرفت شناسي حقوقي،ارائه شده جهت انتشار در مجلة علمي پژوهشي فلسفي.
25. مباني حسن نيت و اثبات آن،ارائه شده جهت انتشار در مجلة تخصصي پژوهش حقوق.
26. نقش حسن نيت در ايجاد ضمان و مسئوليت مدني، در دست انتشار درمجلة تخصصي فقه دفتر تبليغات اسلامي قم.
27. چيستي و چرائي نظام اخلاق اسلامي، در دست انتشار درمجلة تخصصي اخلاق دفتر تبليغات اسلامي اصفهان.
 مقالات ارايه شده به همايش هاي علمي
28.«روش شناسي انديشة اخلاقي عرفاني امام خميني (ره)، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ، قم ، چاپ اول ، 1382.
ج: همکاري در تأليف اثر
29. « موسوعة ميزان الحکمه»، محمد ري شهري و همکاران، جلد اول، چاپ اول، قم، مؤسسة دار الحديث، 1383.

سوابق تحقيق :

موضوعات:
قلمرو دين از ديدگاه اقبال لاهوري، قلمرو حقوقي دين، عوامل جرم زا و پيشگيري از جرم در کتاب و سنت، امام باقر (ع) و حدود 40 تا 50 موضوع حديثي.
مراکز تحقيقاتي :
مرکز تحقيقات استراتژيک ( 2 سال )
مرکز تحقيقات دارالحديث ( 10 سال)
مرکز فقهي حقوقي قوة قضائيه ( 2 سال )
مرکز پژوهشهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي( 1 سال )
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ( 1 سال )
پژوهشکده فقه و حقوقدفتر تبليغات حوزه علميه قم( 3 سال )
معاونت امور اساتيد معارف اسلامي نهاد رهبري در دانشگاهها (5 سال)
 

راهنمايي و مشاورههاي انجام شده
 الف. راهنمايي
1.«قواعد حل تعارض دلايل لفظي»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، سيد محمد باقر حسيني، مهر 1386.
2.«شرط متأخر در اعمال حقوقي»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فرشاد فارساني، مهر 1386.
3. «مسئوليت مدني در روابط زوجين»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، منيره خدادادپور، مهر 1386.
4.«بررسي تطبيقي قاعده اقدام در حقوق اسلام و قاعده مشارکت در خطا در حقوق کامن لا»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فرانک خاکسار، مهر 1387.
5.«بررسي حقوقي قرارداد اختيار معامله»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مهين ميرزايي، مهر 1387.
6.« بررسي تطبيقي نسب نامشروع و آثار آن در حقوق ايران و ايالات متحده امريکا»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، روح الله اسدپوري، مهر 1387.
7.«اماره اصيل بودن طرفين قرارداد و آثار آن»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مريم فراهي، بهمن 1387.
8.«نقش فقه در اخلاق»، سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه علميه قم، مهدي احمد پور، بهار 1389.
9. «بررسي تطبيقي آثار عسر و حرج در اجراي قرار داد»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، عاطفه کريمي، تير 1389.
10. «حقوق سياسي بشر از ديدگاه امام علي(ع)»، کارشناسي ارشدنهج البلاغه دانشکده علوم حديث، محمد علي حسن زاده، پاييز 1389.
11. «اخلاق فضيلت و اخلاق اسلامي»، کارشناسي ارشد فلسفة اخلاق، دانشگاه پيام نور واحد مرکزي، حجت الله آزاد، بهار 1390.
 
ب. مشاوره
1. «ماهيت، احکام و آثار شرط مجهول»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، رضا ذوالفقاري، مهر 1385.
2. «بررسي قانون برگزاري مناقصات 1383 و مقايسه آن با موافقتنامه خريد هاي دولتي سازمان تجارت جهاني»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، امير سجاد اصلاني، مهر 1386.
3. «برسي معامله صوري در حقوق ايران و فقه اماميه و مطالعه تطبيقي با حقوق فرانسه»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، محمد رباط سرپوشي، اسفند 1386.
4. «مسئوليت مدني دولت نسبت به قاچاق زنان و کودکان»؛ کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، عاطفه غلامعلي، مهر 1387.
5. «بررسي تطبيقي مباني بطلان قرارداد در حقوق ايران و کامن لا»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مهدي مغفرتي، مهر 1387.
6. «مسئوليت مدني داوران دعاوي»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فائزه حلاج باشي، اسفند 1387.
7. «اقرار به نسب در حقوق ايران و انگليس»، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، محمد مهدوي تلارمي، ارديبهشت 1388
تعداد بازديد اين صفحه: 24369
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
صفحه اول | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما